REKLÁMACIE

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

VECNÁ CHYBA

ZÁRUKA

VECNÁ CHYBA

Spotrebiteľ môže uplatniť svoje práva z titulu vecnej chyby, ak o chybe informuje obchodníka do dvoch mesiacov od dátumu zistenia chyby. Spotrebiteľ je povinný v oznámení o chybe detailne opísať chybu a obchodníkovi umožniť kontrolu veci.

Spotrebiteľ, ktorý správne informoval obchodníka o chybe, má nárok od obchodníka požadovať:

 • odstránenie chyby tovaru alebo vrátenie časti zaplatenej sumy pomerne k výške chyby alebo;
 • výmenu chybného tovaru za nový bezchybný tovar alebo
 • vrátenie zaplatenej sumy.

  Ak existencia chyby na tovare resp. chyba pri výkone služby nie je sporná, je obchodík povinný čo najskôr, najneskôr však v lehote 8 dní vyhovieť požiadavke zákazníka z predchádzajúceho odseku.

  Obchodník je povinný písomne odpovedať zákazníkovi na žiadosť najneskôr do 8 dní od doručenia požiadavky, ak je existencia chyby na tovare sporná.

  Kedy sa jedná o vecnú chybu:

 • ak vec nemá vlastnosti, ktoré sú potrebné pre jej obvyklé použitie alebo predaj;
 • ak vec nemá vlastnosti, ktoré sú potrebné pre osobitné použitie, za účelom ktorého si ju zákazník kupuje, ak o tom predávajúci vedel resp. mal vedieť;
 • ak vec nemá vlastnosti a charakteristiky, ktoré boli výslovne alebo mlčky dohodnuté resp. predpísané;
 • ak predávajúci vydá vec, ktorá sa nezhoduje so vzorkou alebo modelom, okrem prípadov, keď bola vzorka alebo model predvedená len ako informácia.

  Vhodnosť tovaru na obvyklé použitie sa posudzuje vzhľadom na tovar rovnakého druhu so zohľadnením akékoľvek vyhlásenia predávajúceho ohľadne vlastností tovaru, ktoré poskytol obchodník alebo výrobca najmä vo forme reklamy, prezentácie výrobku alebo údajov na tovare samotnom.

  Ako uplatniť vecnú chybu?

  Zákazník môže uplatniť svoje práva z titulu vecnej chyby, ak nás o chybe informoval v lehote dvoch mesiacov od dátumu, kedy vecnú chybu zistil.

  Zákazník je povinný v oznámení o chybe presnejšie opísať chybu a umožniť nám kontrolu veci.

  Na zodpovednosť za vecné chyby sa použijú ustanovenia zákona, ktorý upravuje záväzkové vzťahy a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

  Kedy obchodník nenesie zodpovednosť za vecné chyby?

  Obchodník nie je zodpovedný za vecné chyby na tovare, ktoré sa prejavia po uplynutí dvoch rokov od prevzatia tovaru. Má sa za to, že chyba na veci existovala už v čase prevzatia, ak sa prejaví do dvanástich mesiacov od prevzatia. Práva spotrebiteľa zaniknú uplynutím dvoch rokov od dátumu, kedy o chybe informoval predávajúceho.

  Formulár na uplatnenie vecnej chyby: bit.ly/KHVracilo
 • PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

  Pri zmluvách uzatvorených na diaľku alebo mimo obchodných priestorov môže spotrebiteľ v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa do 30 dní OD PREVZATIA informovať obchodníka o odstúpení od zmluvy bez uvedenia dôvodu. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá nadobúda alebo používa tovar alebo služby na účely mimo svojej profesnej alebo podnikateľskej činnosti. Možnosť odstúpenia od zmluvy v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa teda NEPLATÍ pre právnické osoby.

  Zákazník, ktorý od zmluvy alebo objednávky odstúpi, je povinný tovar vrátiť nepoškodený v originálnom obale a v nezmenenom množstve, okrem prípadov, keď je produkt zničený, pokazený, stratený alebo sa množstvo znížilo bez zavinenia spotrebiteľa.

  Ak obchodník zistí, že je vrátený tovar poškodený alebo vrátené množstvo nie je zodpovedajúce, spotrebiteľ nesie zodpovednosť za zníženie hodnoty tovaru, ku ktorej došlo v dôsledku nakladania s tovarom, ktoré nie je nevyhnutné pre zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ môže vykonať kontrolu a skúšku produktov v rozsahu, ako je to nevyhnutne potrebné na zistenie skutočného stavu. Iba z dôvodu zníženia hodnoty tovaru resp. konania spotrebiteľa nemôže spoločnosť spotrebiteľovi odmietnuť právo na odstúpene od zmluvy a vrátenie kúpnej ceny.

  Vyhlásenie o odstúpení sa považuje za podané načas, ak ho zašlete v lehote, ktorá je stanovená na odstúpenie od zmluvy. Dôkazné bremeno ohľadne uplatňovania práva na odstúpenie z tohto článku znáša spotrebiteľ.

  Ak odstúpite od zmluvy po prevzatí tovaru, ste povinný tovar vrátiť do 30 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy poštou, tovar je potrebné zaslať ako doporučený balík na našu adresu: GLS Slovakia HUB PJU 962 33 Budča 1039, Slovakia.

  Tovar sa považuje za vrátený včas, ak ho odošlete pred uplynutím 30 dňovej lehoty na vrátenie.

  Výrobky zašlite formou balíka. Na balík opíšte reklamačný kód ktorý ste obdržali na váš e-mail po potvrdení elektronického formulára. Balíky zaslané na dobierku NEPREBERÁME.

  V prípade odstúpenia od zmluvy, znáša spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru, ktoré sa vyúčtujú podľa cenníka doručovacej pošty a závisia od druhu a veľkosti balíka.

  Spotrebiteľ nemôže požadovať vrátenie ďalších nákladov, ktoré mu vznikli v prípade, ak sa výslovne rozhodol pre iný druh zásielky, než je cenovo najvýhodnejšia štandardná zásielka poskytovaná obchodníkom.

  Ak ste už za objednaný tovar zaplatili, vrátime vám všetky zrealizované platby (celú kúpnu cenu a náklady za doručenie), ktoré ste zrealizovali v súvislosti s objednávkou. Úhradu uskutočníme bezodkladne resp. najneskôr do 30 dní od doručenia informácie o odstúpení od zmluvy a doručení potvrdenia, že ste tovar už doporučenou poštou poslali na našu adresu. Zákazník nemá právo od predávajúceho vyžadovať vrátenie nákladov ktoré nastali výberom inej formy dopravy než je cenovo najvýhodnnejšia ponuka ktorú predávajúci ponúka.

  Úhradu zrealizujeme na váš podnikateľský (osobný) účet, ktorý uvediete vo formulári na vrátenie tovaru.

  Ak výrobok nefunguje správne, alebo nefunguje v súlade s vašimi očakávaniami, prosíme vás, aby ste písomne kontaktovali naše oddelenie podpory zákazníkom, kde vám naši konzultanti môžu pomôcť s potrebnými vysvetleniami. Týmto spôsobom predítete prípadnému nesprávnemu použitiu výrobku, poškodeniam samotného výrobku a prípadnému poškodeniu iných vecí.

  Reklamáciu výrobkov, u ktorých zistíme, že boli poškodené v dôsledku nesprávneho alebo nevhodného použitia resp. zaobchádzania s nimi, ktoré nebolo nevyhnutne potrebné na zistenie charakteristík, vlastností a fungovania tovaru, nebudeme môcť uznať. Pri odstúpení od zmluvy, pokiaľ ste si zadali expresné doručenie, rozdiel v kúpnej cene medzi expresným a štandardným doručením nevraciame. Ak budete chcieť takýto výrobok po zamietnutí reklamácie opätovne prevziať, pošleme vám ho a pritom vyúčtujeme náklady za doručenie takéhoto výrobku; takýto výrobok si môžete prevziať aj na našej adrese.

  Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete na linku: bit.ly/KHodstop

  ZÁRUKA

  Tovar má záruku, ak je to uvedené v záručnom liste alebo faktúre. Záruka je platná pri dodržaní pokynov uvedených v záručnom liste a po predložení faktúry. Na výrobky z internetového obchodu sa vzťahujú záručné podmienky v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa.

  Formulár na vrátenie produktu v záručnej dobe: bit.ly/Warranty