VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu kupterychlo.sk sú vypracované v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa (Zákon č. 250/2007), odporúčaniami Slovenskej hospodárskej komory, medzinárodnými kódexmi e-obchodu, Zákonom o ochrane osobných údajov a Zákonom o elektronickom obchodovaní. »Best & Fast« je internetový obchod, ktorý spravuje spoločnosť Pju d.o.o., Trg svobode 1A, 8340 Črnomelj. Táto spoločnosť je tiež poskytovateľom služieb e-obchodu, v pokračovaní: obchodník. Všeobecné obchodné podmienky upravujú činnosť internetového obchodu kupterychlo.sk, práva zákazníka, práva internetového obchodu a obchodné vzťahy medzi bestnfast.sk a zákazníkom.

Zákazník je viazaný všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú platné v momente nákupu (zadania internetovej objednávky). Zákazník je pri zadaní objednávky zakaždým osobitne upozornený na všeobecné obchodné podmienky a zadaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami oboznámil.

PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM

Obchodník sa zaväzuje poskytnúť zákazníkovi ešte pred jeho zaviazaním zmluvou alebo ponukou, nasledujúce informácie:

– identitu spoločnosti (názov a sídlo spoločnosti, číslo zápisu do registra),
– kontaktné adresy, ktoré umožňujú rýchlu a účinnú komunikáciu (e-mail, telefón),
– podstatné vlastnosti tovaru resp. služieb (vrátane popredajných služieb a záruk),
– dostupnosť výrobkov (každý výrobok alebo služba, ktorá je v ponuke na internetovej stránke by mala byť dostupná v primeranej lehote),
– podmienky doručenia výrobku alebo vykonania služby (spôsob, miesto a dodacia lehota),
– všetky ceny musia byť jasne a nepochybne stanovené a zreteľne musí byť uvedené, či už obsahujú daň a náklady za dopravu,
– spôsob úhrady, spôsob doručenia a lehota platnosti týchto údajov,
– časová platnosť ponuky,
– lehota na odstúpenie od zmluvy a podmienky pre odstúpenie od zmluvy; okrem toho aj informácia, či budú zákazníkovi účtované a v akej výške náklady za vrátenie výrobku,
– vysvetlený musí byť postup na podanie sťažnosti vrátane všetkých kontaktných údajov alebo zákazníckeho centra..

PONUKA PRODUKTOV

Z dôvodu predaja prostredníctvom internetu sa ponuka internetového obchodu kupterychlo.sk často a rýchlo aktualizuje a mení. Uvedená cena je platná pre nákup prostredníctvom internetu v prípade okamžitej 100% úhrady na dobierku, platby kartou alebo paypalu.

SPÔSOB ÚHRADY

V obchode kupterychlo.sk obchodník umožňuje nasledujúce spôsoby úhrady:

– v hotovosti pri prevzatí
– platobnou alebo kreditnou kartou (Mastercard, Visa)
– Paypal

CENY

Ceny sú platné v momente zadania objednávky a nemajú vopred stanovenú platnosť. Ceny sú platné v prípade úhrady vyššie uvedenými spôsobmi úhrady a za vyššie uvedených podmienok. Ak sa cena produktu počas spracovania objednávky zmení, obchodník bude o tom zákazníka informovať. Obchodník sa pokúsi s vynaložením všetkých síl zákazníkovi zabezpečiť v každom prípade nižšiu cenu resp. ponúknuť príslušné riešenie, ktoré bude v záujme obojstrannej spokojnosti.

Všetky ceny obsahujú DPH, okrem prípadov, keď je výslovne uvedené inak.

Kúpnopredajná zmluva medzi obchodníkom a zákazníkom je uzatvorená v momente, keď obchodník potvrdí objednávku a zákazník prevezme prvú elektronickú správu o stave svojej objednávky (s názvom Objednávka potvrdená). Od tohto momentu sú všetky ceny a ostatné podmienky fixné a platia pre obchodníka aj zákazníka. Za zákazníka sa považuje osoba s údajmi, ktor sú uvedené pri zadaní objednávky.

Kúpnopredajná zmluva (prvá elektronická správa o stave objednávky) bude uložená v archíve spoločnosti a v elektronickej forme na serveri obchodníka kupterychlo.sk a bude sprístupnená zákazníkovi na vyžiadanie.

Obchodník pošle zákazníkovi faktúru v pdf formáte na e-mail zákazníka. Na faktúre sú rozpísané cena a všetky náklady v súvislosti s nákupom.

Zákazník je povinný skontrolovať správnosť údajov pred odoslaním objednávky. Neskoršie pripomienky ohľadne nesprávnosti vydaných faktúr nebudú zohľadnené.

ZHOTOVENIE FAKTÚR

Eshop kupterychlo.sk je eshop určený predaju tovaru fyzickým osobám (B2C). Predaj právnickým osobám (B2B) v našom eshope neumožňujeme. V prípadě, že s nami chcete obchdodovať B2B spôsobom a máte záujem o nákup väčšieho množstva tovaru, kontaktujte našich agentov na emailovej adrese info@kupterychlo.sk Dodatočné úpravy faktúr po realizovaní objednávky nie sú možné.

POSTUP NÁKUPU

1. Objednávka prijatá na spracovanie

Po zadaní objednávky dostane zákazník správu e-mailom, že bola jeho objednávka prijatá na spracovanie. Na tomto stupni má zákazník do 1 hodiny možnosť zrušiť objednávku prostredníctvom e-mailu.

2. Objednávka potvrdená

Po uplynutí dvoch hodín od prijatia objednávky, maximálne však do 48 hodín obchodník objednávku skontroluje, preverí možnosť dodania a objednávku potvrdí resp. odôvodnene zamietne. Obchodník si v prípade potreby vyhradzuje právo telefonicky kontaktovať zákazníka na jeho kontaktné telefónne číslo. Pri potvrdení objednávky obchodník informuje zákazníka elektronickou poštou o predpokladanom termíne doručenia. Zmluva o nákupe objednaných výrobkov medzi zákazníkom a obchodníkom je na tomto stupni neodvolateľne uzatvorená.

3. Tovar odoslaný

Obchodník v prisľúbenej lehote tovar zabalí, odošle a elektronickou správou alebo telefonicky o tom informuje zákazníka. Obchodník v uvedenej elektronickej správe poučí zákazníka aj o politike spoločnosti ohľadne vrátenia tovaru, postupe v prípade omeškania dodávky a v prípade sťažnosti.

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Pri zmluvách uzatvorených na diaľku alebo mimo obchodných priestorov môže spotrebiteľ v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa do 30 dní OD PREVZATIA informovať obchodníka o odstúpení od zmluvy bez uvedenia dôvodu. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá nadobúda alebo používa tovar alebo služby na účely mimo svojej profesnej alebo podnikateľskej činnosti. Možnosť odstúpenia od zmluvy v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa teda NEPLATÍ pre právnické osoby.

Zákazník, ktorý od zmluvy alebo objednávky odstúpi, je povinný tovar vrátiť nepoškodený v originálnom obale a v nezmenenom množstve, okrem prípadov, keď je produkt zničený, pokazený, stratený alebo sa množstvo znížilo bez zavinenia spotrebiteľa.

Ak obchodník zistí, že je vrátený tovar poškodený alebo vrátené množstvo nie je zodpovedajúce, spotrebiteľ nesie zodpovednosť za zníženie hodnoty tovaru, ku ktorej došlo v dôsledku nakladania s tovarom, ktoré nie je nevyhnutné pre zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ môže vykonať kontrolu a skúšku produktov v rozsahu, ako je to nevyhnutne potrebné na zistenie skutočného stavu. Iba z dôvodu zníženia hodnoty tovaru resp. konania spotrebiteľa nemôže spoločnosť spotrebiteľovi odmietnuť právo na odstúpene od zmluvy a vrátenie kúpnej ceny.

Vyhlásenie o odstúpení sa považuje za podané načas, ak ho zašlete v lehote, ktorá je stanovená na odstúpenie od zmluvy. Dôkazné bremeno ohľadne uplatňovania práva na odstúpenie z tohto článku znáša spotrebiteľ.

Ak odstúpite od zmluvy po prevzatí tovaru, ste povinný tovar vrátiť do 30 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy poštou, tovar je potrebné zaslať ako doporučený balík na našu adresu: GLS Slovakia HUB PJU 962 33 Budča 1039, Slovakia.

Tovar sa považuje za vrátený včas, ak ho odošlete pred uplynutím 30 dňovej lehoty na vrátenie.

Výrobky zašlite formou balíka. Na balík opíšte reklamačný kód ktorý ste obdržali na váš e-mail po potvrdení elektronického formulára. Balíky zaslané na dobierku NEPREBERÁME.

V prípade odstúpenia od zmluvy, znáša spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru, ktoré sa vyúčtujú podľa cenníka doručovacej pošty a závisia od druhu a veľkosti balíka.

Spotrebiteľ nemôže požadovať vrátenie ďalších nákladov, ktoré mu vznikli v prípade, ak sa výslovne rozhodol pre iný druh zásielky, než je cenovo najvýhodnejšia štandardná zásielka poskytovaná obchodníkom.

Ak ste už za objednaný tovar zaplatili, vrátime vám všetky zrealizované platby (celú kúpnu cenu a náklady za doručenie), ktoré ste zrealizovali v súvislosti s objednávkou. Úhradu uskutočníme bezodkladne resp. najneskôr do 30 dní od doručenia informácie o odstúpení od zmluvy a doručení potvrdenia, že ste tovar už doporučenou poštou poslali na našu adresu. Zákazník nemá právo od predávajúceho vyžadovať vrátenie nákladov ktoré nastali výberom inej formy dopravy než je cenovo najvýhodnnejšia ponuka ktorú predávajúci ponúka.

Úhradu zrealizujeme na váš podnikateľský (osobný) účet, ktorý uvediete vo formulári na vrátenie tovaru.

Ak výrobok nefunguje správne, alebo nefunguje v súlade s vašimi očakávaniami, prosíme vás, aby ste písomne kontaktovali naše oddelenie podpory zákazníkom, kde vám naši konzultanti môžu pomôcť s potrebnými vysvetleniami. Týmto spôsobom predítete prípadnému nesprávnemu použitiu výrobku, poškodeniam samotného výrobku a prípadnému poškodeniu iných vecí.

Reklamáciu výrobkov, u ktorých zistíme, že boli poškodené v dôsledku nesprávneho alebo nevhodného použitia resp. zaobchádzania s nimi, ktoré nebolo nevyhnutne potrebné na zistenie charakteristík, vlastností a fungovania tovaru, nebudeme môcť uznať. Pri odstúpení od zmluvy, pokiaľ ste si zadali expresné doručenie, rozdiel v kúpnej cene medzi expresným a štandardným doručením nevraciame. Ak budete chcieť takýto výrobok po zamietnutí reklamácie opätovne prevziať, pošleme vám ho a pritom vyúčtujeme náklady za doručenie takéhoto výrobku; takýto výrobok si môžete prevziať aj na našej adrese.

Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete na linku: bit.ly/KHodstop

VECNÁ CHYBA

Spotrebiteľ môže uplatniť svoje práva z titulu vecnej chyby, ak o chybe informuje obchodníka do dvoch mesiacov od dátumu zistenia chyby. Spotrebiteľ je povinný v oznámení o chybe detailne opísať chybu a obchodníkovi umožniť kontrolu veci.

Spotrebiteľ, ktorý správne informoval obchodníka o chybe, má nárok od obchodníka požadovať:

 • odstránenie chyby tovaru alebo vrátenie časti zaplatenej sumy pomerne k výške chyby alebo;
 • výmenu chybného tovaru za nový bezchybný tovar alebo
 • vrátenie zaplatenej sumy.

  Ak existencia chyby na tovare resp. chyba pri výkone služby nie je sporná, je obchodík povinný čo najskôr, najneskôr však v lehote 8 dní vyhovieť požiadavke zákazníka z predchádzajúceho odseku.

  Obchodník je povinný písomne odpovedať zákazníkovi na žiadosť najneskôr do 8 dní od doručenia požiadavky, ak je existencia chyby na tovare sporná.

  Kedy sa jedná o vecnú chybu:

 • ak vec nemá vlastnosti, ktoré sú potrebné pre jej obvyklé použitie alebo predaj;
 • ak vec nemá vlastnosti, ktoré sú potrebné pre osobitné použitie, za účelom ktorého si ju zákazník kupuje, ak o tom predávajúci vedel resp. mal vedieť;
 • ak vec nemá vlastnosti a charakteristiky, ktoré boli výslovne alebo mlčky dohodnuté resp. predpísané;
 • ak predávajúci vydá vec, ktorá sa nezhoduje so vzorkou alebo modelom, okrem prípadov, keď bola vzorka alebo model predvedená len ako informácia.

  Vhodnosť tovaru na obvyklé použitie sa posudzuje vzhľadom na tovar rovnakého druhu so zohľadnením akékoľvek vyhlásenia predávajúceho ohľadne vlastností tovaru, ktoré poskytol obchodník alebo výrobca najmä vo forme reklamy, prezentácie výrobku alebo údajov na tovare samotnom.

  Ako uplatniť vecnú chybu?

  Zákazník môže uplatniť svoje práva z titulu vecnej chyby, ak nás o chybe informoval v lehote dvoch mesiacov od dátumu, kedy vecnú chybu zistil.

  Zákazník je povinný v oznámení o chybe presnejšie opísať chybu a umožniť nám kontrolu veci.

  Na zodpovednosť za vecné chyby sa použijú ustanovenia zákona, ktorý upravuje záväzkové vzťahy a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

  Kedy obchodník nenesie zodpovednosť za vecné chyby?

  Obchodník nie je zodpovedný za vecné chyby na tovare, ktoré sa prejavia po uplynutí dvoch rokov od prevzatia tovaru. Má sa za to, že chyba na veci existovala už v čase prevzatia, ak sa prejaví do dvanástich mesiacov od prevzatia. Práva spotrebiteľa zaniknú uplynutím dvoch rokov od dátumu, kedy o chybe informoval predávajúceho.

  Formulár na uplatnenie vecnej chyby: bit.ly/KHVracilo
 • NÁKLADY a DORUČENIE TOVARU

  Zákazník je okrem kúpnej ceny za objednané produkty povinný zaplatiť aj doručovacie náklady pri prevzatí tovaru.

  Objednávky zasielané na území Slovenskej republiky doručuje doručovacia služba GLS (dodanie do ruky alebo GLS Balíkomat) V prípade úhrady na dobierku v hotovosti si doručovacia služba GLS účtuje províziu vo výške 1,99 €, v prípade úhrady kreditnou kartou alebo Paypalom tieto náklady nevzniknú.

  Objednané výrobky vám budú doručené na adresu, ktorú ste uviedli ako adresu doručenia.

  V prípade doručenia expresnou poštou činia náklady 1,99 €. Lehota doručenia je 2-3 pracovné dni. Doručenie je obvyklé realizované v dopoludňajšom čase. Ak v čase doručenia zásielku nemôžete prevziať, môžete si ju neskôr vyzdvihnúť na najbližšej pošte alebo balíkovom automate v zmysle politiky GLS.

  V prípade zasielania výrobkov do krajín Európskej únie sa pre fakturáciu provízie použije cenník doručovacej služby, ktorá prevezme zásielku. Pri požiadavke rýchlejšieho doručenia alebo doručenia mimo Slovinskej republiky je potrebné sa dohodnúť telefonicky respektíve e-mailom. V prípade, že ste zásielku neobdržali v lehote určenej na expresné doručenie, kontaktujte prosím zákaznícku podporu na e-mail slovensko@support-pju.eu aby sme Vám mohli vrátiť rozdiel medzi štandardným a expresným doručením.

  ZÁRUKA

  Tovar má záruku, ak je to uvedené v záručnom liste alebo faktúre. Záruka je platná pri dodržaní pokynov uvedených v záručnom liste a po predložení faktúry. Na výrobky z internetového obchodu sa vzťahujú záručné podmienky v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa.

  Formulár na vrátenie produktu v záručnej dobe: bit.ly/Warranty

  VRÁTENIE PRODUKTOV S MNOŽSTEVNOU ZĽAVOU

  V prípade odstúpenia od zmluvy pri nákupe produktov s množstevnými zľavami musí kupujúci, ktorý chce obdržať celú čiastku objednávky, vrátiť všetky produkty. V prípade, že zákazník produkty nevráti, môže si ich ponechať iba za plnú cenu (bez množstevnej zľavy) dostupnú v internetovom obchode.
  V prípade záručnej reklamácie má kupujúci právo na výmenu jednotlivej položky alebo celej prijatej objednávky v rámci množstvových zliav.

  AKCIA 1+1 ZADARMO

  1+1 ZADARMO (ROVNAKÝ PRODUKT)
  V prípade Odstúpenia od zmluvy s vybranou akciou 1+1 zadarmo musí kupujúci, ktorý chce obdržať celú čiastku objednávky, vrátiť všetky produkty. V prípade, že zákazník vráti iba jeden produkt, môže byť druhý produkt ponechaný iba za polovičnú cenu dostupné v internetovom obchode.
  V prípade uplatnenia záruky má kupujúci právo na výmenu jednotlivej položky alebo celej objednávky prijatej v rámci akcie 1+1 zadarmo.
  1+1 ZADARMO (INÝ PRODUKT)
  V prípade Odstúpenia od zmluvy s vybranou akciou 1+1 zadarmo musí kupujúci, ktorý chce obdržať celú čiastku objednávky, vrátiť všetky produkty. V prípade, že zákazník vráti iba jeden produkt, môže byť druhý produkt ponechaný za polovicu bežnej ceny držaného produktu.
  V prípade uplatnenia záruky má kupujúci právo na výmenu jednotlivej položky alebo celej objednávky prijatej v rámci akcie 1+1 zadarmo.

  PONUKA 2+1 ZADARMO

  V prípade Odstúpenia od zmluvy s vybranou akciou 2+1 zadarmo musí kupujúci, ktorý chce obdržať celú čiastku objednávky, vrátiť všetky produkty. V prípade, že kupujúci vráti všetko okrem produktu zadarmo, môže byť produkt zadarmo ponechaný iba za plnú cenu dostupnú v internetovom obchode. Pokiaľ kupujúci vráti iba bezplatný produkt, nemá nárok na vrátenie peňazí.
  V prípade uplatnenia záruky má kupujúci právo na výmenu jednotlivej položky alebo celej objednávky prijatej v rámci akcie 2+1 zadarmo.

  MYSTERY GIFT

  V prípade reklamácie vecnej chyby máte právo na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci vrátiť celý obsah balíka - čiastočné vrátenie kúpnej ceny (za jednotlivú položku v balíku) nie je možné.

  V prípade záručnej reklamácie má zákazník právo na výmenu jednotlivej položky obdržanej v balíku (neplatí pre produkty s obmedzenou životnosťou - napr. batérie).

  Podmienky, ktoré musia byť splnené pre vrátenie peňazí alebo výmenu produktu sú uvedené na webovej stránke v časti „Všeobecné podmienky“.

  PRÁVO NA SÚKROMIE

  Obchodník sa zaväzuje k trvalej ochrane všetkých osobných údajov zákazníka v zmysle Nariadenia (EU) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 27.4.2016 a Zákona o ochrane osobných údajov. Osobné údaje budú použité výlučne na zasielanie informačných materiálov, ponúk, faktúr, vlastného prieskumu, analýz a ostatnej potrebnej komunikácie.

  Údaje zákazníka v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretej osobe.

  Zákazník si musí uvedomiť, že je povinný internetovému predajcov poskytnúť svoje osobné údaje v správnej a pravdivej forme. Zákazník prijatím všeobecných obchodných podmienok potvrdzuje, že sú osobné údaje, ktoré uviedol, správne.

  KOMUNIKÁCIA

  So zákazníkom môže obchodník nadviazať kontakt prostredníctvom komunikačných prostriedkov na diaľku iba v prípade, ak tomu zákazník výslovne neodporuje. Reklamné elektronické správy musia obsahovať nasledujúce súčasti:

  – jasne a nepochybne musia byť označené ako reklamné správy,
  – odosielateľ musí byť jasne zrejmý,
  – rozličné akcie, reklamy a ostatné trhové techniky musia byť ako také označené; takisto musia byť jasne uvedené podmienky účasti,
  – požiadavka spotrebiteľa o odhlásenie z prijímania reklamných správ je potrebné dodržiavať.

  SŤAŽNOSTI A SPORY

  kupterychlo.sk dodržiava platnú legislatívu o ochrane spotrebiteľa a usiluje sa plniť svoje povinnosti zabezpečovania efektívneho systému riešenia sťažností.

  V prípade problémov môže zákazník kontaktovať obchodníka písomne prostredníctvom elektronickej pošty na adrese info@kupterychlo.sk podať sťažnosť. Postup riešenia sťažnosti je dôverný.

  Obchodník sa usiluje riešiť prípadné spory dohodou.

  Spoločnosť PJU d.o.o. v súlade so zákonnými normami neuznáva príslušnosť žiadneho poskytovateľa mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov pri riešení spotrebiteľského sporu, ktorý môže spotrebiteľ zahájiť v zmysle Zákona o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov.

  Spotrebitelia majú možnosť riešiť spor ohľadne svojej internetovej objednávky najskôr bez účasti súdu.

  Platforma pre internetové riešenie spotrebiteľských sporov je k dispozícii na internetovej stránke

  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ resp. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

  Uvedená úprava vyplýva zo Zákona o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov Nariadenia (EU) č. 524/2013 Európskeho parlamentu a Rady o riešení sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi, ktoré vznikajú pri obchodovaní on-line a zmene Nariadenia (ES) č.2016/2004 a Smernice 2009/22/ES.

  INFORMÁCIE O ZÁPISE DO OBCHODNÉHO REGISTRA S UVEDENÍM REGISTRA A ČÍSLOM ZÁPISU

  PJU d.o.o.
  Sídlo: Trg svobode 1A, Črnomelj
  IČO: 8071080000
  DIČ: SI87709066
  Platca DPH: ÁNO
  Zápis u registračného orgánu: 16.10.2017
  Zápis do registra: Srg 2017/41505
  SKEČ:
 • 46.190 – Sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom
 • 47.910 – Zásielkový predaj alebo predaj cez internet
 • 47.990 – Ostatný maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov

  Místo zápisu: AJPES Kranj
 • VLASTNÍCKE PRÁVO

  Obchodník si vyhradzuje vlastnícke právo k zaslaným výrobkom až do ich úplného zaplatenia. Všetky ceny sú uvedené v EUR.

  PODMIENKY PREDPLATNÉHO ELITE+

  Predplatným služby Elite+ za cenu 2,99 € mesačne získavajú predplatitelia nárok na bezplatné rýchle doručenie, bezplatné predĺžené poistenie doručenia, 15% zľavu na produkty zo skupiny značiek PJU a prémiovú podporu. Predplatitelia môžu svoje predplatné kedykoľvek zrušiť prostredníctvom nastavení svojho účtu; vrátenie peňazí za vypršané predplatné však nie je možné. Prihlásením sa na predplatné Elite+ potvrdzujete a súhlasíte s týmito podmienkami.